Website Thông tin Du Học Hè được ra đời năm mùa hè năm 2011. Duhoche.edu.vn là chuyên trang của Mạng Du học, hệ thống các website thông tin du học lớn nhất Việt Nam từ năm 2002.

Thông tin chủ yếu của Duhoche.edu.vn tập trung vào du học hè cho học sinh các cấp độ, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, dành cho sinh viên...
 


© Copyright 2012 duhoche.edu.vn. All rights reserved.